Minikane, Baby Boy Obi with Underwear (honey eyes)