Minikane, Baby Boy Obi with Underwear (honey eyes) *ON ORDER*